ACVV

 

Die ACVV lewer maatskaplike werk dienste in die Buffeljagsrivier area deur  'n maatskaplike werker en gemeenskapontwikkelaar.

 

Die tipe probleme wat meestal aangespreek word, is grootendeels alkohol- en ander middelmisbruik soos dagga, tik en mandrax.

 

Hierdie afhanklikheidsprobleme lei tot 'n groot aantal ander maatskaplike probleme byvoorbeeld, gesinsgeweld, kinderverwaarlosing, wanbesteding van inkomste, kinderverlating, werkloosheid, skoolversuim en gedragsmoeilike kinders, huweliks- of verhoudingsprobleme en swak morele norme en waardes.  Hierdie tipe probleme kom ook natuurlik onafhanklik van middelmisbruik voor.

 

Tienerswangerskappe kom ook algemeen voor.  Die doelwit van dienslewering aan die kinders is om hulle te help om uit hierdie negtiewe spiraal uit te breek. Dienste aan die ouers is gerig daarop om hulle te help om insig te ontwikkel en hul lewenswyse te verander.

 

Die Weet en Wees Veilig projek is by Buffeltjies aangebied.  Die Noodlenigingsprojek is klere wat aan die behoeftiges uitgedeel is.  Buffeljagsrivier word weekliks besoek deur die Gemeenskapsontwikkelingsbeampte, me Nicole Lemmetjies. .  Projekte word ook by Mullersrus en St Johns aangebied deur haar.  Mev Dalene Tomlinson, die maatskaplike werker,  besoek Buffeljagsrivier 2 - 3 keer per week vir maatskaplike dienslewering.